تراست روی (TRUST Zn)

15% روی به صورت کلات EDTA

تراست روی جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر روي در محصولات کشاورزی استفاده مي گردد. این محصول را مي توان بصورت برگپاشي و خاکي در خاکهاي قليائي و اسيدي مورد استفاده قرار داد.
روی برای فعال کردن آنزیمها و متابولیسم گیاه ضروری است. تولید هورمونهای گیاهی بخصوص تولید هورمون اکسین در حضور عنصر روی صورت خواهد پذیرفت. در نتیجه کمبود روی رشد طبیعی نقاط مریستمی متوقف شده، تولید گل و میوه کاهش می یابد و در نتیجه تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی کاهش می یابد.

ترکیبات W/V%
روی (Zn-EDTA) 15
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

نگهداری:

تراست روی را می توان به صورت خاکی و به همراه آب آبیاری، محلولپاشی بر روي برگها و همچنین در سیستم کشت هیدروپونیک استفاده کرد. در شرائط محلولپاشی بر روی شاخ و برگ بهتر است با حداقل 300 لیتر آب براي هر هکتار استفاده گردد. در صورت تدام کمبود روی، در باغات دفعات مصرف را افزایش داده و یا همزمان به صورت خاکی و برگپاشی استفاده نمائید.

مرکبات/انگور: 1-0.5 کیلوگرم/1000 لیتر آب. در مراحل قبل گلدهی، پس از ریزش گلها و تشکیل میوه ها استفاده شود. هر 4-3 هفته تکرار شود.

درختان پسته/درختان میوه دانه دار: 1-0.5 کیلوگرم/1000لیتر آب. در مراحل قبل از گلدهی و زمان متورم شدن جوانه های گل و همچنین پس از تشکیل میوه ها استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود روی هر 4-3 هفته یک بار تکرار شود.

درختان میوه هسته دار: 0.7-0.5 کیلوگرم / 1000 لیتر آب. در مراحل قبل از گلدهی و زمان متورم شدن جوانه های گل و همچنین پس از تشکیل میوه ها استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود روی هر 4-3 هفته یک بار تکرار شود.

محصولات زراعی و صیفی جات: 1- 0.5 کیلوگرم / هکتار از زمان 6-4 برگی بوته استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود هر هفته تکرار شود.

گیاهان زینتی: 1-0.5 کیلوگرم / 1000لیتر آب از زمان 6-4 برگی بوته استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود هر هفته تکرار شود.

درختان میوه/مرکبات/پسته: 3-1 کیلوگرم / هکتار 30-20 گرم/درخت به همراه آب آبیاری استفاده شود.

محصولات زراعی/صیفی جات: 2-1 کیلوگرم / هکتار از مراحل اولیه رشد گیاه و بروز علائم کمبود استفاده شود.

گیاهان زینتی: 3-1 کیلوگرم / هکتار در هر مرحله استفاده شود. اولین مرحله با مشاهده علائم کمبود استفاده شود.

قابلیت اختلاط:

تراست نیتروزینک با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.