Trust Zn

/Trust Zn
Trust Zn2019-01-14T13:44:24+04:30

تراست روی (TRUST Zn)

۱۵% روی به صورت کلات EDTA

تراست روی جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر روی در محصولات کشاورزی استفاده می گردد. این محصول را می توان بصورت برگپاشی و خاکی در خاکهای قلیائی و اسیدی مورد استفاده قرار داد.
روی برای فعال کردن آنزیمها و متابولیسم گیاه ضروری است. تولید هورمونهای گیاهی بخصوص تولید هورمون اکسین در حضور عنصر روی صورت خواهد پذیرفت. در نتیجه کمبود روی رشد طبیعی نقاط مریستمی متوقف شده، تولید گل و میوه کاهش می یابد و در نتیجه تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی کاهش می یابد.

ترکیباتW/V%
روی (Zn-EDTA)۱۵
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

نگهداری:

تراست روی را می توان به صورت خاکی و به همراه آب آبیاری، محلولپاشی بر روی برگها و همچنین در سیستم کشت هیدروپونیک استفاده کرد. در شرائط محلولپاشی بر روی شاخ و برگ بهتر است با حداقل ۳۰۰ لیتر آب برای هر هکتار استفاده گردد. در صورت تدام کمبود روی، در باغات دفعات مصرف را افزایش داده و یا همزمان به صورت خاکی و برگپاشی استفاده نمائید.

مرکبات/انگور: ۱-۰٫۵ کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب. در مراحل قبل گلدهی، پس از ریزش گلها و تشکیل میوه ها استفاده شود. هر ۴-۳ هفته تکرار شود.

درختان پسته/درختان میوه دانه دار: ۱-۰٫۵ کیلوگرم/۱۰۰۰لیتر آب. در مراحل قبل از گلدهی و زمان متورم شدن جوانه های گل و همچنین پس از تشکیل میوه ها استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود روی هر ۴-۳ هفته یک بار تکرار شود.

درختان میوه هسته دار: ۰٫۷-۰٫۵ کیلوگرم / ۱۰۰۰ لیتر آب. در مراحل قبل از گلدهی و زمان متورم شدن جوانه های گل و همچنین پس از تشکیل میوه ها استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود روی هر ۴-۳ هفته یک بار تکرار شود.

محصولات زراعی و صیفی جات: ۱- ۰٫۵ کیلوگرم / هکتار از زمان ۶-۴ برگی بوته استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود هر هفته تکرار شود.

گیاهان زینتی: ۱-۰٫۵ کیلوگرم / ۱۰۰۰لیتر آب از زمان ۶-۴ برگی بوته استفاده شود. در صورت بروز علائم کمبود هر هفته تکرار شود.

درختان میوه/مرکبات/پسته: ۳-۱ کیلوگرم / هکتار ۳۰-۲۰ گرم/درخت به همراه آب آبیاری استفاده شود.

محصولات زراعی/صیفی جات: ۲-۱ کیلوگرم / هکتار از مراحل اولیه رشد گیاه و بروز علائم کمبود استفاده شود.

گیاهان زینتی: ۳-۱ کیلوگرم / هکتار در هر مرحله استفاده شود. اولین مرحله با مشاهده علائم کمبود استفاده شود.

قابلیت اختلاط:

تراست نیتروزینک با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.