ترکیبات درصد (W/V)
نیتروژن (N) 3
منیزیم (Mg) 1
آهن(Fe) 3.5
ترکیبات درصد (W/V)
روی (Zn) 2.5
منگنز (Mn) 1.5
مس(Cu) 0.2
ترکیبات درصد (W/V)
مولیبدن (Mo) 0.1
بر (B) 0.3
اسید آمینه (A.A) 6

تراست کمپلکس (TRUST Complex)

کلیه عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان به صورت کمپلکس با اسیدهای الی

تراست کمپلکس تلفیقی از کلیه عناصر کم مصرف و برخی عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاهان به صورت کلات با کربوکسیلیک اسید است. این محصول همچنین حاوي 6% اسیدهاي آمینه آزاد (Free L-Amino Acids) است که میزان جذب و جابجايي عناصر را در درون بافتهاي گیاه تسهیل کرده و به مقاومت گیاه در شرائط ابتلاء به تنشهای محیطی کمک خواهد کرد. تراست کمپلکس به پیشگیری و رفع علائم کمبود عناصر کم مصرف و بهبود رشد و نمو گیاه کمک می نماید. تراست کمپلکس همچنین حاوی عناصر نیتروژن و منیزیم است که در افزایش سبزینه برگ و کلروفیل سازی کمک می نماید.

دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

تراست کمپلکس به صورت استفاده مستقیم در آب آبیاری و همچنین محلولپاشی بر روی شاخ و برگ قابل استفاده است. مقادیر مصرف را مطابق با توصیه ذیل استفاده کنید. مقادیر توصیه شده به شکل عمومی است در صورت کمبود شدید دفعات مصرف را افزایش دهید. بهتر است برای نتیجه گیری بهتر قبل از مشاهده علائم کمبود عناصر میکرو از تراست کمپلکس استفاده نمائید.

مرکبات/ درختان میوه: 300-200 میلی لیتر/100 لیتر آب. هر ماه دفعه استفاده شود.

صیفی جات: 300-200 میلی لیتر/100 لیتر آب. هر 15 روز یک بار استفاده شود.

گلها و گیاهان زینتی: 200 میلی لیتر/100 لیتر آب. هر 15روز استفاده شود.

میوه های گرمسیری: 300-200 میلی لیتر/ 100 لیتر آب. هر ماه استفاده شود.

مرکبات، درختان میوه: 50-30 میلی لیتر/درخت. هر ماه استفاده شود.

صیفی جات: 7-4 لیتر/هکتار. پس از هر برداشت استفاده شود.

گلها و گیاهان زینتی: 6-4 لیتر/ هکتار. هر هفته استفاده شود.

میوه های گرمسیری: 10-5 لیتر/هکتار. هر ماه استفاده شود.

100 میلی لیتر در 1000 لیتر محلول استوک. هر هفته استفاده شود.

قابلیت اختلاط:

تراست کمپلکس با همه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.