تراست روی حاوی ۱۵% روی به صورت کلات Zn-EDTA است. روی سریعا از طریق برگ و ریشه ها جذب شده و در رفع علایم کمبود موثر است و به صورت استفاده مستقیم در آبیاری و برگپاشی بر روی شاخ و برگ قابل استفاده است.