تراست نیتروزینک کود روی مایع + ازت + اسید آمینه است و همچنین مناسب برای تامین عناصر روی و نیتروژن است. این محصول را می توان به صورت برگپاشی بر روی شاخ و برگ، استفاده مستقیم در خاک و همچنین به صورت بذر مال استفاده کرد.