تراست کمپلکس حاوی کلیه عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان است. در این محصول از کمپلکس اسیدهای آلی و قندی به صورت کلات با عناصر میکرو استفاده شده است. اسیدهای آلی در جذب و انتقال سریع عناصر از طریق برگ و ریشه ها موثر می باشند.