تراست کلبر حاوی عناصر کلسیم و بر می باشد. این محصول حاوی ۱۶% کلسیم و ۱% بر می باشد. برای جذب و انتقال بهتر این عناصر از اسیدهای آمینه به عنوان کلات کننده استفاده شده است. اسیدهای آمینه در نقل و انتقال بهترو سریع تر کلسیم و بر در اندامهای گیاهی و همچنین مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی موثر می باشد.