تراست بر حاوی ۱۱ درصد بر به صورت کمپلکس با مونو و دی اتانول آمین است. تراست بر در تمام مراحل رشدی گیاه به صورت استفاده روی شاخ و برگ و با حداکثر دز ۱۰۰۰*۱ قابل استفاده است.