توماتین کالر کود کاملا اختصاصی برای رنگ گیری و زود رسی گوجه فرنگی است. این محصول حاوی عناصر تغذیه ای، محرکهای رشدی و اسیدهای آمینه است. توماتین کالر از ابتدای تشکیل میوه ها تا درشت شدن و رنگ گیری میوه به صورت محلولپاشی روی برگ توصیه می گردد.