کود سوسپانسیون حاوی عناصر ریزمغذی روی، بر و مس و همچنین نیتروژن است. ست گلد۴ در گل انگیزی گیاه و پیشگیری از ریزش گلها در باغات موثر است. ست گلد۴ به صورت برگپاشی و استفاده مستقیم در خاک استفاده می شود.