کوالی مکس سولفات پتاسیم ۵۲-۰-۰ کود سولفات پتاسیم کاملا اسیدی و محلول در آب می باشد و مناسب برای تامین پتاسیم و گوگرد مورد نیاز گیاهان است.