کوالی مکس نیترات پتاسیم حاوی ۱۴% نیتروژن + ۴۶% پتاسیم است و مناسب برای تامین پتاسیم و ازت مورد نیاز گیاهان در اوائل دوره رشدی است.