کوالی مکس مونو پتاسیم فسفات حاوی ۵۲% فسفر و ۳۴% پتاسیم کاملا محلول در آب است. از این محصول می توان در تمام مراحل رشدی گیاه برای تامین عناصر مزبور به ویژه در دوره تولید و برداشت محصول استفاده کرد.