کوالی مکس فولیار کود کامل حاوی ترکیب متعادل عناصر پر مصرف ” ۱۸-۱۸-۱۸″ و عناصر کم مصرف می باشد. در این محصول از انواع محرکهای رشدی شامل اسیدهای آمینه، ویتامین ها، پلی ساکارید و … برای جذب و تاثیر گذاری بیشتر در استفاده از کود به صورت برگپاشی استفاده شده است.