کوالی مکس ۲۰-۲۰-۲۰ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو به صورت کلات EDTA است یک کود کاملا محلول در آب و مناسب برای استفاده به صورت خاکی + برگپاشی و استفاده مستقیم در سیستم کشت هیدروپونیک.