پروتکت ۲۰-۴۰ مقاوم کننده گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی است. حاوی ۴۰% فسفر به صورت فسفیت + ۲۰% پتاسیم و همچنین ۳% اسیدآمینه آزاد است و برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی و باکتریائی توصیه می گردد.