پروتکت کلسیم حاوی فسفر به صورت یون فسفیت و کلسیم است. این محصول در افزایش توان دفاعی گیاه در برابر بیماری های قارچی و همچنین ترمیم بافتهای آلوده به قارچ موثر است. پروتکت کلسیم در زخم های گیاه تجمع یافته و باعث بهبود آنها می شود.