پروتکت ۲۰-۳۰ مقاوم کننده گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی می باشد. پروتکت ۲۰-۳۰ حاوی ۳۰% فسفر به صورت فسفیت و ۲۰% پتاسیم به همراه برخی از اسیدهای آمینه است که در افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها موثر می باشد.