حاوی هیومیک و فولویک اسید به صورت پودر کاملا محلول در آب قابل استفاده به صورت استفاده مستقیم در سیستم آبیاری، چالکود و آب کشت یا هیدرویونیک است.