فروت فول یک محصول اختصاصی برای بهبود خواص کمی و کیفی درختان میوه است. حاوی مقادی بالائی از فسفر آلی و پتاسیم است. این محصول برای درشت شدن و افزایش اندازه میوه، رنگ گیری و یکنواختی اندازه میوه است. فروت فول را می توان در تمام مراحل رشدی گیاه بخصوص از ابتدای تشکیل میوه تا قبل از برداشت استفاده کرد.