بوتانیکا اسید آمینه پودری حاوی ۵۰% اسید آمینه آزاد و ۷% نیتروژن آلی است و می توان قبل و در حین مواجه شدن گیاه با تنشهای محیطی مانند سرمازدگی، شوری، یخبندان، گرما و خشکی استفاده کرد و مقاومت درونی را افزایش داد.