بیتال کود کاملا اختصاصی برای چغندرقند است و برای رشد و توسعه غده، افزایش عیار قند و میزان استحصال قند توصیه می گردد. بیتال از ابتدای دوره رشد تا یک ماه قبل از برداشت محصول به صورت استفاده مستقیم در آبیاری و محلولپاشی روی برگ توصیه می گردد.