باسیلار حاوی عصاره حاصل از فعالیت باکتریها و قارچ های مفید است. این عوامل محیط اطراف ریشه را کلونیزه کرده و اجازه نفوذ قارچ های بیماری زای را نخواهد داد. باسیلار همچنین حاوی اسیدهای آمینه، ویتامین ها، عناصر تغذیه ای و سایر عواملی است که در تحریک و فعال کردن رشد و توسعه ریشه ها و همچنین افزایش فعالیت میکروارگانیسم های محیط ریشه موثر خواهد بود.