آلجیوس حاوی محرک رشد گیاه است و حاوی عناصر پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه می باشد. آلجیوس غنی شده با عصاره جلبک دریایی، اسیدهای آمینه، پلی ساکارید و ویتامینها است که در تحریک رشد، تولید گل و میوه و افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی موثر می باشد.