آلجیوس سینرژی حاوی جلبک های دریائی و عناصر تغذیه ای است این محصول حاوی مقادیر بالائی فسفر ارگانیک و فسفیت پتاسیم است. الجیوس سینرژی در افزایش مقاومت گیاه به انواع بیماری های قارچی و باکتریائی و در تامین انرژی مورد نیاز گیاه در فرایند رشد زایشی موثر است.