آلجیوس پلاس حاوی درصد بالائی از پتاسیم و همچنین سایر عناصر تغذیه ای مورد نیاز گیاه است. آلجیوس پلاس غنی شده با عصاره جلبک دریایی، اسیدهای آمینه، پلی ساکارید و ویتامینها است که در تولید گل و همچنین افزایش میزان و کیفیت میوه و سوخت و ساز گیاه موثر می باشد.