آلجیوس ۲۰ حاوی درصد متعادلی از عناصر پر مصرف کم مصرف مورد نیاز گیاه است. آلجیوس ۲۰ غنی شده با عصاره جلبک دریایی Ascophylium Nodosum ، اسید های آمینه، پلی ساکارید و ویتامینها است که در تحریک رشد، گل انگیزی، افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی و سوخت و ساز گیاه موثر می باشد.