وندورا ۴٫۸ حاوی ۶% آهن کلات Fe-EDDHA و با ۴٫۸% ایزومر ارتو-ارتو است. و برای رفع و پیشگیری علائم کمبود آهن در محصولات زراعی و باغی بخصوص در خاکهای با اسیدیته بالا و قلیائی توصیه می گردد.