وندورا ۳٫۵ حاوی ۶% آهن با ایزومر ارتو-ارتو ۳٫۵ و کاملا محلول در آب است. برای رفع و پیشگیری علائم کمبود آهن در محصولات زراعی توصیه می گردد و به صورت استفاده مستقیم در آبیاری و طی دوره کشت محصول قابل استفاده است.