پروتکت (PROTECT PK)

پیشگیری و کنترل کننده بیماری های گیاهی

غنی شده با فسفر و پتاسیم و اسید آمینه

پروتکت پی کا یک محصول بسیار عالی برای تامین فسفر و پتاسیم به شکل فسفیت پتاسیم و همچنین مقاوم کننده گیاه به انواع بیماری های قارچی و باکتریائی است. پروتکت پی کا سبب پیشگیری، مقاومت و کنترل مهمترین بیماری های گیاهی در محصولات زراعی، باغی و صیفی جات خواهد شد.
پروتکت پی کا به راحتی از طریق شاخ و برگ  و ریشه ها جذب می شود (بیش از 80 % در کمتر از 30 دقیقه) و در نتیجه امکان شستشوی برگی به جهت باران و رطوبت مزرعه بروز نخواهد کرد. در صورت لزوم در بازههاي زمانی دو هفته اي تکرار نمائید. میزان و تناوب مصرف ممکن است بر حسب دوره رشد فعال گیاه متفاوت باشد.

ترکیبات درصد (W/W) درصد (W/V)
فسفر(P2O5) 30 % 42 %
پتاسیم(K2O) 20 % 28 %
اسیدهای آمینه آزاد 3 % 4.2 %
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

پروتکت پی کا بسیار مناسب برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی و باکتریائی است مهمترین بیماری های که می توان با پروتکت پی کا پیشگیری و کنترل کرد شامل قارچهاي گروه اومايستز (Oomicetes) است. پروتکت پی کا در چندين مکان درون سلول فعاليت مي نمايد که در نتيجه مقاومت گياه نسبت به ديگر نژادهاي عامل بيماريزا کاهش نمي يابد:

  • فيتوفترا (Phytoptora)
  • پلاسموپارا (Plasmopara)
  • پرونوسپورا (Peronospora)
  • فيتيوم (Pythium)
  • پسودوپرنوسپورا (Pseudoperonospora)
  • برميا (Bremia)

پروتکت پی کا حاوی مقادیر بالائی از پتاسيم است که آن را براي گل دهي محصولات باغي و زراعی بسيار مناسب مي سازد و در طي دوره رشد به خصوص هنگامي كه گياه بوسيله بيماري هاي قارچي ضعيف شده باشد، ميتواند دستگاه دفاعي گياه را عليه قارچهاي بيماري زا فعال نموده و در نتيجه از گسترش بيماري جلوگيري نمايد.

گیاهان میزان مصرف برگپاشی خاکی(لیتر در هکتار)
گوجه فرنگی، فلفل 4-3 0.3 % 5-4
هندوانه، خربزه، خیار 2 0.2 % 4
کاهو 2 0.2 % 3
توت فرنگی 3 0.3 % 5-4
درختان میوه 5-4 0.2 % 4-3
انگور 4 0.2 % 3
مرکبات 3 0.3 % 5
هیدروپونیک 100 میلی لیتر در محلول استوک هر هفته در میان استفاده شود.

قابلیت اختلاط:

پروتکت پی کا باستثنای موارد ذیل با سایر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.
ترکیبات حاوی کلسیم، دیکوفول، دیمتوات، روغنها و ترکیبات با پایه مس. در صورت ترکیب با سموم حشره کش به ناسازگاری های مندرج بر روی لیبل سموم توجه کنید.