فروت فول (Fruit Ful)

فروت فول حاوي مقادير زيادي فسفر، پتاسيم و عناصر کم مصرف به صورت کلات EDTA است. در اين محصول از اسيدهاي آمينه برای انتقال مواد غذائی و ترکیبات فتوسنتزی گیاه به سمت میوه ها استفاده شده است. اسيدهاي آمينه در فرایند فتوسنتز و افزایش تولید محصول نقش دارند و همچنین انرژي لازم براي جذب و انتقال عناصر در گیاه را همزمان فراهم می کنند.
فروت فول میزان وزن و قطر میوه ها را افزایش داده و سبب بهبود میزان قند و اندازه میوه و تولید محصول می گردد. در نتیجه استفاده از آن تعداد میوه هاي کوچک کاهش یافته و میزان اسیدی بودن میوه ها کم می گردد. فروت فول سبب یکنواختی اندازه میوه ها شده و شاخص سختی میوه (گرم/سانتی متر مکعب) را افزایش می دهد. فروت فول تولیدات فتوسنتزی گیاه را در اندامهای گیاهی توزیع می کند. در نتیجه استفاده آن و در زمان مواجه شدن گیاه با تنشهای محیطی مقاومت گیاه به تنشها افزایش یافته و توزیع تولیدات گیاه در کل اندامهای گیاهی متناسب خواهد بود.
فروت فول سریعا از طریق برگ و ریشه ها جذب شده و در نتیجه اثرات استفاده آن در کوتاه مدت قابل ملاحظه خواهد بود. از این محصول می توانید از ابتداي تشکيل تا قبل از برداشت ميوه ها به فاصله هر 3-2 هفته يک بار به صورت محلولپاشي روي شاخ و برگ و يا همراه آب آبياري استفاده کرد.

%W/W مشخصات %W/W مشخصات
6 ارگانیک نيتروژن (N) 5 ارگانیک فسفر (P2O5)
25 پتاسيم (K2O) 0.7 آهن (Fe-EDTA)
0.06 روي (Zn-EDTA) 0.3 منگنز(Mn-EDTA)
0.03 مس(Cu-EDTA) 0.03 موليبدن(Mo)
0.06 بر(B) 0.03 محرکهای رشدی
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

فروت فول در تمام مراحل رشدی گیاه به استثنای دوره گلدهی قابل استفاده است. برای درختان میوه فروت فول را قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و هنگام درشت شدن میوه ها استفاده کنید. برای محصولات زراعی می توان در تمام مراحل رشدی گیاه قابل استفاده است.

قابلیت اختلاط:

فروت فول با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد..

از ترکیب آن با ترکیبات حاوی کلسیم، منیزیم و گوگرد خودداری کنید.

گیاهان میزان مصرف
برگپاشی (میلی لیتر در 100 لیتر آب) خاکی(لیتر/هکتار)
مرکبات، درختان میوه و زیتون 500-300 7-5
صیفی جات 500-350 7-5
توت فرنگی 400-300 5-3
میوه های گرمسیری 600-400 10-8
انگور 400-300 8-6
هندوانه، خربزه 400-200 8-5
هیدروپونیک 1000-500 میلی لیتر/1000 متر مربع. پس از هر برداشت استفاده شود.