بوتانیکا (Botanica)

غنی از اسیدهای آمینه آزاد برای تحریک رشد گیاه و کاهش خسارت تنشهای محیطی

بوتانیکا یک محصول کاملا ارگانیک می باشد که از اسیدهای آمینه آزاد تشکیل شده است. این اسیدهای آمینه از 2 مرحله هیدرولیز آنزیمی بدست آمده اند. این تکنیک تولید منحصر به فرد بوده و سبب تولید محصولی گردیده که بیشترین میزان اسیدهای آمینه آزاد را دارا باشد و در افزایش سوخت و ساز گیاه بسیار موثر خواهد بود. در نتیجه کاربری بوتانیکا کلیه فرایندهای رشدی گیاه از جوانه زنی تا برداشت محصول بهبود خواهد یافت.

ترکیبات %
ماده خشک 95
اسیدهای آمینه کل 87.5
اسیدهای آمینه آزاد 52
نیتروژن 8
اسیدیته فعال 7
دریافت کاتالوگ
نمایش در فروشگاه

تفکیک اسیدهای آمینه بر حسب نوع  و میزان آن بر اساس روشهای اندازه گیری HPLC

بوتانیکا اسیدهای آمینه ضروری و مورد نیاز گیاه را در اختیار گیاه قرار خواهد داد. برخی از این اسیدهای آمینه مانند پرولین و هیدروکسی پرولین تاثیرات بسیار خوبی در پیشگیری و افزایش مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی مانند خشکی، گرما، رطوبت زیاد، سرما و همچنین اثرات خسارت ناشی از سوء مصرف سموم کشاورزی را در گیاه دارند.
بوتانیکا تولید و سنتز هورمونهای گیاهی و در نتیجه گلدهی گیاه را فعال تر می کند. فرآیند تشکیل، درشت شدن، رسیدگی و رنگ گیری میوه ها را افزایش داده و تولید میوه های با میزان بیشتری از قند و ویتامین را افزایش خواهد شد.

 (%) QUINTITY AMINO GRAM
8.68 L-Glutamic acid
3.00 Glycine
2.80 L- Alanin
1.57 L-Isoleucine
2.46 L-Leucine
0.95 L-Tyrosine
0.72 L-Histidine
4.36 L-Arginine
1.05 L-Hydroxi Proline
 (%) QUINTITY AMINO GRAM
4.02 L-Asparatic acid
3.98 L-Threonine
4.95 L- Serine
1.28 L-Cystine
2.64 L-Valine
0.74 L-Methionine
1.82 L-Phenylalanine
2.89 L-lysine
4.09 L-Proline

روش مصرف:

بوتانیکا در تمام مراحل رشدی گیاه و حتی در طی دوره گلدهی به صورت محلولپاشی روی شاخ و برگ گیاه قابل استفاده است. در شرائط تنشهای محیطی (سرمازدگی، خشکی، شوری، مسمومیت با سموم و…) از حداکثر میزان توصیه شده در جدول ذیل استفاده گردد و بهتر است همزمان از روش خاکی و برگپاشی استفاده شود.

محصول برگپاشی خاکی دوره مصرف
درختان ميوه 3 لیتر در 1000 لیتر آب 30 تا 40 گرم برای هر درخت شروع گلدهی تا قبل برداشت میوه ها
مرکبات 3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 30 تا 40 گرم برای هر درخت شروع گلدهی تا قبل برداشت میوه ها
غلات(گندم، جو) 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار در طی دوره رشد و برداشت محصول
صیفی جات 2 تا 3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 3 تا 4 لیتر در هکتار از زمان انتقال نشاء تا پایان برداشت محصول
توت فرنگی 1 کیلوگرم در هکتار 0.8 تا 1 کیلوگرم در هکتار یک هفته قبل از شروع برداشت تا پایان برداشت محصول
یونجه 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار پس از هر برداشت
سيب زميني، گوجه فرنگی 1 تا 2 کیلو گرم در هکتار 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار از گلدهی تا درشت شدن میوه ها
گلخانه 200گرم در 1000 متر مربع 0.8 تا 1 کیلوگرم در 1000متر مربع در طی دوره رشد و برداشت محصول

قابلیت اختلاط:

بوتانیکا با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است با این حال انجام آزمایش اختلاط پذیری در سطح کوچک قبل از استفاده در سطح وسیع توصیه میگردد.

در صورت اختلاط با سموم ضمن انتقال و جذب سریع سم به دوره بهبودی گیاه پس از سم پاشی کمک خواهد کرد.