کودهای تغذیه ای: این گروه از محصولات دارای ترکیبات متفاوتی از عناصر تغذیه ای هستند که در آنها از ترکیب یک یا چند عنصر در کنار یکدیگر استفاده شده است. برای جذب و انتقال بهتر در درون گیاه عوامل دیگری مانند اسیدهای آمینه، ویتامین ها، آنزیم و سایر محرک های رشدی به محصول اضافه شده که قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و همچنین استفاده مستقیم در سیستم آبیاری را افزایش می دهد.

Trust Zn

تراست روی حاوی 15% روی به صورت کلات EDTA است. تراست روی سریعا از طریق برگ و ریشه ها جذب شده و در رفع علایم کمبود موثر است. تراست روی به صورت استفاده مستقیم در آبیاری و برگپاشی بر روی شاخ و برگ قابل استفاده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust Combi

تراست کمبی ترکیب متعادلی از کلیه عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان به صورت کلات کاملا پایدار EDTA + نیتروژن + اسیدهای آمینه آزاد است که در رفع سریع علایم کمبود عناصر کم مصرف در باغات، گیاهان زراعی و گلخانه موثر است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

+TRUST Mn

تراست منگنز حاوی 13 درصد منگنز به صورت کلات EDTA است. این محصول جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر منگنز در کلیه محصولات کشاورزی توصیه مي گردد. منگنز در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز، تنفس و احیاء نیتروژن نقش دارد. منگنز در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده موثر است از این رو سبب تولید گل و میوه بیشتر خواهد شد. کمبود منگنز مشابه کمبود آهن بصورت کلروز بین رگبرگی در بین برگهای جوان مشاهده می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust Cooper

تراست مس حاوی 15 درصد مس به صورت کلات EDTA است. تراست مس کاملا کلات شده سریعا به تمام اندام های هدف منتقل می شود. مس در افزایش ایمنی گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی موثر است. مس در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله تولید کلروفیل، تنفس و سوخت و ساز پروتئین موثر است. استفاده از این محصول همچنین سبب افزایش سطح فنول و فیتوالکسین در گیاه شده و سیستم دفاع طبیعی را بهبود خواهد داد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust Fero

تراست فرو حاوی 13 درصد آهن به صورت کلات EDTA است. این محصول جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر آهن در محصولات کشاورزی استفاده مي گردد. آهن در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز، تنفس و احیاء نیتروژن نقش دارد. آهن در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده موثر است از این رو سبب تولید گل و میوه بیشتر خواهد شد. کمبود آهن بصورت کلروز بین رگبرگی در بین برگهای جوان مشاهده می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust Cubiet

تراست کوبیت حاوی مقادیر بالائی از عناصر مس (Cu-EDTA) است که در رفع سریع کمبود عنصر مس و همچنین در پیشگیری و کنترل بیماری های گیاهی موثر می باشد. جهت تسهیل در جذب مس از طریق ریشه ها و همچنین انتقال بهتر در درون سلولهای گیاهی، مس با قندها و اسیدهای آلی فرموله شده است. این قندها در داخل گیاه تغییر شکل داده و بخشی از ذخیره کربوهیدرات گیاهان را تامین می نمایند. از این ذخیره برای تولید انرژی در گیاهان استفاده خواهد شد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust Triple

تراست تریپل یک کود سه گانه حاوی مهمترین عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان شامل 5 درصد آهن، 4 درصد روی و 3 درصد منگنز به صورت کلات EDTA است. در این محصول از اسید آمینه آزاد برای جذب و انتقال سریع عناصر درون گیاه و رفع سریع علایم کمبود استفاده شده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust Complex

تراست کمپلکس حاوی کلیه عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان است. در این محصول از اسیدهای آلی و قندی به صورت کمپلکس با عناصر میکرو استفاده شده است. اسیدهای آلی و قندها در جذب و انتقال سریع عناصر از طریق برگ و ریشه ها موثر می باشند.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust borTrust Boron

تراست بر حاوی 11 درصد بر به صورت کمپلکس با مونو و دی اتانول آمین است. تراست بر در تمام مراحل رشدی گیاه به صورت استفاده روی شاخ و برگ و با حداکثر در 1000*1 برای باغات و گلخانه ها و 1 تا 2 لیتر در هکتار برای گیاهان زراعی قابل استفاده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust CalBor

تراست کلبر حاوی 16% کلسیم و 1% بر می باشد. برای جذب و انتقال بهتر این عناصر از اسیدهای آمینه به عنوان کلات کننده استفاده شده است. اسیدهای آمینه در نقل و انتقال کلسیم و بر در اندامهای گیاهی و همچنین مقاومت گیاه به انواع تنشهای محیطی موثر می باشند.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Trust NitroZinc

تراست نیتروزینک کود روی مایع(به فرم کلات EDTA)  + ازت + اسید آمینه است که برای تامین عناصر روی و نیتروژن قابل استفاده است. این محصول را می توان به صورت برگپاشی بر روی شاخ و برگ، استفاده مستقیم در خاک و همچنین به صورت بذرمال استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

trust-k52Trust K52

تراست پتاسیم حاوی50% اکسید پتاسیم (40% پتاسیم خالصk) + اسیدهای آمینه است که برای رفع سریع علائم کمبود پتاسیم در محصولات زراعی و باغی و گلخانه توصیه می شود. همچنین برای رنگ گیری و درشت شدن میوه، افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و نیز تنشهای محیطی بسیار موثر است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Sett Gold 4

کود سوسپانسیون با غلظت بالا حاوی عناصر ریزمغذی روی، بر و مس و همچنین نیتروژن است. ست گلد4 در گل انگیزی گیاه و پیشگیری از ریزش گلها در محصولات باغی و زراعی و گلخانه ای موثر است. ست گلد4 به صورت برگپاشی و استفاده مستقیم در خاک استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Potash Grow

پتاش گرو یک کود ویژه حاوی 35% اکسید پتاسیم (29% پتاسیم خالصK) به صورت کمپلکس با اسید های آلی و قند ها می باشد که جهت برطرف کردن کمبود سریع پتاسیم در محصولات زراعی، باغات و گلخانه ای قابل استفاده است. اسیدهای آمینه موجود در این کود در جذب سریع پتاسیم از طریق برگها و خاک موثر می باشد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک


vendura 4-8

4.8 Vendura

وندورا 4.8 حاوی 6% آهن به فرم کلات EDDHA می باشد که 4.8% از آن به صورت ایزومر ارتو-ارتو است. بنابراین برای پیشگیری و رفع سریع علائم کمبود آهن در محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای بخصوص در خاکهای قلیائی توصیه می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک


3.5 Vendura

وندورا 3.5 حاوی 6% آهن با ایزومر ارتو-ارتو 3.5 و کاملا محلول در آب است که برای پیشگیری و رفع علائم کمبود آهن در خاک های با pH کمتر از 9 توصیه می گردد. وندورا 3.5 به صورت استفاده مستقیم در آبیاری و در دوره کشت محصولات باغی  و زراعی قابل استفاده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک