مسعود مختاری
مسعود مختاریمدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:09132081363

آدرس ایمیل:

مجید هراتی
مجید هراتیرئیس هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:09122859676

آدرس ایمیل:

مسعود رضائی
مسعود رضائیکارشناس فنی و فروش استان های تهران، البرز، قزوین و زنجان

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:09129347513

آدرس ایمیل:

حسین نظری
حسین نظریکارشناس فنی و فروش استان خوزستان

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:09166463315

آدرس ایمیل:

اسماعیل سپیدکار
اسماعیل سپیدکارکارشناس فنی و فروش استان های فارس و هرمزگان

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:09173925216

آدرس ایمیل:

سجاد مبشری
سجاد مبشریکارشناس فنی و فروش استان های فارس و بوشهر

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:09177369765

آدرس ایمیل:

مجید خوش بزم
مجید خوش بزمکارشناس فنی و فروش استان های مازندران و گلستان

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:09114408381

آدرس ایمیل:

مسعود خطیبی نزاد
مسعود خطیبی نزادکارشناس فنی و فروش استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:09155294947

آدرس ایمیل:

فرزان اسلامی
فرزان اسلامیکارشناس فنی و فروش استان اصفهان

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:09134377969

آدرس ایمیل:

مجید سلیمانی پوری
مجید سلیمانی پوریکارشناس فنی و فروش استان های همدان، کرمانشاه و کردستان

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:09183136808

آدرس ایمیل:

مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمیکارشناس فنی و فروش استان های چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:09133856383

آدرس ایمیل:

وحید کریمی
وحید کریمیکارشناس فنی و فروش استان آذربایجان غربی

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:09141859970

آدرس ایمیل: