فعال کننده های سیستم ایمنی گیاه: این گروه از محصولات علاوه بر خواص تغذیه ای دارای اثرات کنترل و پیشگیری از بیماری های گیاهی هستند. مقاومت درونی گیاه به بیماری های قارچی بخصوص قارچ های خانواده “اوومایست” را افزایش می دهند. بهترین زمان استفاده از این گروه محصولات قبل از ابتلا به بیماری ها می باشد. برای هدایت کردن این مواد به سمت بافتهای آلوده گیاهی از برخی نشان گرهای طبیعی در این محصولات استفاده شده است.

Protect PK 40-20

پروتکت 20-40 مقاوم کننده گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی است. حاوی 40% فسفر به صورت فسفیت + 20% پتاسیم و همچنین 3% اسیدآمینه آزاد است و برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی و باکتریائی توصیه می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Protect 30-20

پروتکت 20-30 مقاوم کننده گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی می باشد. پروتکت 20-30 حاوی 30% فسفر به صورت فسفیت و 20% پتاسیم به همراه برخی از اسیدهای آمینه است که در افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها موثر می باشد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Protect PCa

پروتکت کلسیم حاوی فسفر به صورت یون فسفیت و کلسیم است. این محصول در افزایش توان دفاعی گیاه در برابر بیماری های قارچی و همچنین ترمیم بافتهای آلوده به قارچ موثر است. پروتکت کلسیم در زخم های گیاه تجمع یافته و باعث بهبود آنها می شود.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Protect PZn

پروتکت روی مقاوم کننده گیاه در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی است. حاوی 20% فسفر به صورت فسفیت، 5% عنصر روی و 3% اسیدآمینه آزاد است و برای پیشگیری و کنترل مهمترین بیماری های قارچی و برخی از بیماری های باکتریائی توصیه می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

ALCORNIN

الکورنین یک محصول کاملا تخصصی برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی و باکتریائی در باغات، گلخانه و محصولات زراعی است. آلکورنین برای افزایش مقاومت گیاه به بیماری های باکتریائی نظیر شانکر باکتریائی، آتشک درختان سیب و گلابی و گموز مرکبات مورد استفاده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک