محرکهای رشدی: گروهی از کودهای تغذیه ای با خواص محرک رشد و اثرات فعال کنندگی بر روی برخی از خواص مرفوفیزیولوژیکی گیاه هستند. در این گروه از محصولات از تلفیق عناصر تغذیه ای در کنار برخی از محرک های رشدی مانند آنزیم ها، ویتامین، اسید آمینه و قندها استفاده شده است. محرک های رشدی بطور کلی رشد و متابولیسم گیاهی را افزایش می دهند و بر روی خصوصیات خاصی مانند فعال کردن رشد ریشه، جلوگیری از ریزش گل و میوه، درشت کردن اندازه میوه ها و همچنین بهبود خواص کیفی میوه موثر هستند. در نتیجه استفاده از آنها عملکرد و کیفیت میوه افزایش خواهد یافت.

Algeuos Synergy

آلجیوس سینرژی کود سوسپانسیون حاوی درصد بالایی از جلبک دریایی Ascophylium Nodosum، کودهای ماکرو و میکرو،  اسید های آمینه، پلی ساکاریدها، ویتامینها و فیتوهورمونهاست. آلجیوس سینرژی حاوی مقادیر بالائی فسفر ارگانیک و نیز فسفیت پتاسیم است که در افزایش مقاومت گیاه به انواع بیماری های قارچی و باکتریائی و در تامین انرژی مورد نیاز گیاه در فرایند رشد زایشی موثر است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Algeuos 20

آلجیوس 20 کود سوسپانسیون حاوی درصد بالایی از جلبک دریایی Ascophylium Nodosum، کودهای ماکرو و میکرو،  اسید های آمینه، پلی ساکاریدها، ویتامینها و فیتوهورمونهاست که در تحریک رشد، گل انگیزی، افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی و سوخت و ساز گیاه موثر می باشد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Algeuos

آلجیوس کود مایع حاوی جلبک دریایی Ascophylium Nodosum، کودهای ماکرو و میکرو،  اسید های آمینه، پلی ساکاریدها، ویتامینها و فیتوهورمونهاست که در تحریک رشد، تولید گل و میوه و افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی موثر می باشد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Algeuos plus

آلجیوس پلاس کود سوسپانسیون حاوی درصد بالایی از جلبک دریایی Ascophylium Nodosum، کودهای ماکرو و میکرو،  اسید های آمینه، پلی ساکاریدها، ویتامینها و فیتوهورمونهاست که میزان بالای پتاسیم  در تولید گل و همچنین افزایش میزان و کیفیت میوه و سوخت و ساز گیاه موثر می باشد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک