گروه محصولات بیولوژیک: دارای عوامل زنده قارچ و باکتری های فعال هستند که در طی دوره رشدی گیاه برای کنترل بیماری های قارچی خاکزاد استفاده می شوند. باکتری های فعال اطراف ریشه ها را کلونیزه کرده و اجازه نفوذ قارچ های بیماری زای به درون ریشه ها را نخواهند داد. سایر ترکیبات و عناصر درون این ترکیبات به تغذیه و همچنین افزایش مقاومت گیاه به بیماری کمک خواهند کرد.

Bacilar

باسیلار حاوی عصاره حاصل از فعالیت باکتريها و قارچ های مفید است. این عوامل محیط اطراف ریشه را کلونیزه کرده و اجازه نفوذ قارچ های بیماری زای را نخواهد داد. باسیلار همچنین حاوی اسیدهای آمینه، ویتامین ها، عناصر تغذیه ای و سایر عواملی است که در تحریک و فعال کردن رشد و توسعه ریشه ها و همچنین افزایش فعالیت میکروارگانیسم های محیط ریشه موثر خواهد بود.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک