برگپاشی

/برگپاشی
برگپاشی2019-01-14T13:44:21+04:30

کودهای برگپاشی: این گروه….

 QUALI MAX Foliar 2-1-7

کوالی مکس فولیار کود کامل حاوی ترکیب متعادل عناصر پر مصرف ” ۲-۱-۷″ و عناصر کم مصرف می باشد. در این محصول از انواع محرکهای رشدی شامل اسیدهای آمینه، ویتامین ها، پلی ساکارید و … برای جذب و تاثیر گذاری بیشتر در استفاده از کود به صورت برگپاشی استفاده شده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

 QUALI MAX Foliar 1-1-1

کوالی مکس فولیار کود کامل حاوی ترکیب متعادل عناصر پر مصرف ” ۱-۱-۱″ و عناصر کم مصرف می باشد. در این محصول از انواع محرکهای رشدی شامل اسیدهای آمینه، ویتامین ها، پلی ساکارید و … برای جذب و تاثیر گذاری بیشتر در استفاده از کود به صورت برگپاشی استفاده شده است.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک