طرح استفاده از کود بوتانیکا به همراه علف کش انتخابی آتللو در کشت گندم
محل اجرا خوزستان -شهرستان شوش دانیال-روستای داود آباد
مزرعه :فرامرز نظری
رقم گندم :مهرگان
تاریخ کاشت: 10 آذر 1395
کشت قبل :ذرت
تاریخ سم پاشی: 25 دی 1395
میزان مصرف: بوتانیکا، 1 کیلو
میزان مصرف علف کش اتللو: 1.25 لیتر در هکتار


برای دریافت ادامه این مطلب روی “دانلود” کلیک نمایید.