محرکهای رشدی: گروهی از کودهای تغذیه ای با خواص محرک رشد و اثرات فعال کنندگی بر روی برخی از خواص مرفوفیزیولوژیکی گیاه هستند. در این گروه از محصولات از تلفیق عناصر تغذیه ای در کنار برخی از محرک های رشدی مانند آنزیم ها، ویتامین، اسید آمینه و قندها استفاده شده است. محرک های رشدی بطور کلی رشد و متابولیسم گیاهی را افزایش می دهند و بر روی خصوصیات خاصی مانند فعال کردن رشد ریشه، جلوگیری از ریزش گل و میوه، درشت کردن اندازه میوه ها و همچنین بهبود خواص کیفی میوه موثر هستند. در نتیجه استفاده از آنها عملکرد و کیفیت میوه افزایش خواهد یافت.

FruitFul

فروت فول یک محصول اختصاصی برای بهبود خواص کمی و کیفی درختان میوه است. حاوی مقادی بالائی از فسفر آلی و پتاسیم است. این محصول برای درشت شدن و افزایش اندازه میوه، رنگ گیری و یکنواختی اندازه میوه است. فروت فول را می توان در تمام مراحل رشدی گیاه بخصوص از ابتدای تشکیل میوه تا قبل از برداشت استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Botanica 50

بوتانیکا 50 پودر حاوی 50% اسید آمینه آزاد و 7% نیتروژن آلی است که سبب تحریک رشد گیاه و نیز افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی مانند سرمازدگی، شوری، یخبندان، گرما و خشکی، همچنین افزایش مقاومت به تنش های ناشی از آفات و بیماری های گیاهی می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک