دریافت مجوز تائیدیه کودی از مرکز تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی

/دریافت مجوز تائیدیه کودی از مرکز تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی
دریافت مجوز تائیدیه کودی از مرکز تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی2016-12-06T00:24:28+04:30

Project Description

مجوز ثبت عوامل کودی برای محصولات ذیل صادر گردید ۱- کود آهن وندورا ۲- کوالی مکس نیترات پتاسیم ۳- کوالی مکس سولفات پتاسیم ۴- اسپیریت ۵-پروتکت فسفیت پتاسیم ۳۰-۲۰ ۶- بوتانیکا ۵۰ براساس صدور دستورالعمل اجرایی ثبت عوامل کودی در سال ۱۳۹۴ کلیه محصولات این شرکت به موسسه مزبور ارایه گردید و تاکنون مجوز محصولات فوق صادر گردیده است.