همکاران

/همکاران
همکاران2019-01-14T13:44:30+04:30
مسعود مختاری
مسعود مختاریمدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۳۲۰۸۱۳۶۳

آدرس ایمیل:

مجید هراتی
مجید هراتیرئیس هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۲۲۸۵۹۶۷۶

آدرس ایمیل:

مسعود رضائی
مسعود رضائیکارشناس فنی و فروش استان های تهران، البرز، قزوین و زنجان

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۲۹۳۴۷۵۱۳

آدرس ایمیل:

حسین نظری
حسین نظریکارشناس فنی و فروش استان خوزستان

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۶۶۴۶۳۳۱۵

آدرس ایمیل:

اسماعیل سپیدکار
اسماعیل سپیدکارکارشناس فنی و فروش استان های فارس و هرمزگان

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۷۳۹۲۵۲۱۶

آدرس ایمیل:

سجاد مبشری
سجاد مبشریکارشناس فنی و فروش استان های فارس و بوشهر

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۷۷۳۶۹۷۶۵

آدرس ایمیل:

مجید خوش بزم
مجید خوش بزمکارشناس فنی و فروش استان های مازندران و گلستان

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۱۴۴۰۸۳۸۱

آدرس ایمیل:

مسعود خطیبی نزاد
مسعود خطیبی نزادکارشناس فنی و فروش استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۵۵۲۹۴۹۴۷

آدرس ایمیل:

فرزان اسلامی
فرزان اسلامیکارشناس فنی و فروش استان اصفهان

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۳۴۳۷۷۹۶۹

آدرس ایمیل:

مجید سلیمانی پوری
مجید سلیمانی پوریکارشناس فنی و فروش استان های همدان، کرمانشاه و کردستان

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۸۳۱۳۶۸۰۸

آدرس ایمیل:

مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمیکارشناس فنی و فروش استان های چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۳۳۸۵۶۳۸۳

آدرس ایمیل:

وحید کریمی
وحید کریمیکارشناس فنی و فروش استان آذربایجان غربی

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:۰۹۱۴۱۸۵۹۹۷۰

آدرس ایمیل: