محرکهای رشدی: گروهی از کودهای تغذیه ای با خواص محرک رشد و اثرات فعال کنندگی بر روی برخی از خواص مرفوفیزیولوژیکی گیاه هستند. در این گروه از محصولات از تلفیق عناصر تغذیه ای در کنار برخی از محرک های رشدی مانند آنزیم ها، ویتامین، اسید آمینه و قندها استفاده شده است. محرک های رشدی بطور کلی رشد و متابولیسم گیاهی را افزایش می دهند و بر روی خصوصیات خاصی مانند فعال کردن رشد ریشه، جلوگیری از ریزش گل و میوه، درشت کردن اندازه میوه ها و همچنین بهبود خواص کیفی میوه موثر هستند. در نتیجه استفاده از آنها عملکرد و کیفیت میوه افزایش خواهد یافت.

FruitFul

فروت فول یک محصول اختصاصی برای بهبود خواص کمی و کیفی درختان میوه است. حاوی مقادی بالائی از فسفر آلی و پتاسیم است. این محصول برای درشت شدن و افزایش اندازه میوه، رنگ گیری و یکنواختی اندازه میوه است. فروت فول را می توان در تمام مراحل رشدی گیاه بخصوص از ابتدای تشکیل میوه تا قبل از برداشت استفاده کرد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

Botanica 50

بوتانیکا 50 پودر حاوی 50% اسید آمینه آزاد و 7% نیتروژن آلی است که سبب تحریک رشد گیاه و نیز افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی مانند سرمازدگی، شوری، یخبندان، گرما و خشکی، همچنین افزایش مقاومت به تنش های ناشی از آفات و بیماری های گیاهی می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

BeeTall

بیتال کود کاملا اختصاصی برای چغندرقند است و برای رشد و توسعه غده، افزایش عیار قند و میزان استحصال قند توصیه می گردد. بیتال از ابتدای دوره رشد تا یک ماه قبل از برداشت محصول به صورت استفاده مستقیم در آبیاری و محلولپاشی روی برگ توصیه می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک

TOMATIN Color

توماتین کالر کود کاملا اختصاصی برای رنگ گیری و زود رسی گوجه فرنگی است. این محصول حاوی عناصر تغذیه ای، محرکهای رشدی و اسیدهای آمینه است. توماتین کالر از ابتدای تشکیل میوه ها تا درشت شدن و رنگ گیری میوه به صورت محلولپاشی روی برگ توصیه می گردد.

اطلاعات بیشتر
نکات ایمنی و بهداشتی
مجوز موسسه آب و خاک