نمایشگاه نهاده های کشاورزی مشهد

/نمایشگاه نهاده های کشاورزی مشهد
نمایشگاه نهاده های کشاورزی مشهد2016-12-06T00:40:02+04:30

Project Description

از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند پذیرای همه کارشناسان، خبرگان و کشاورزان در نمایشگاه نهاده های کشاورزی مشهد هستیم زمان بازدید از ساعت ۲۱-۳ مکان نمایشگاه بین المللی مشهد